پایگاه مدیریت اسناد و مطبوعات

مجموعه عکس

.
به مناسبت مبعث حضرت رسول (ص)

...

نمایشگاه مجازی

.
به مناسبت روز جهانی اسناد و میراث مکتوب

خدمات کارشناسی

.
برگزاری کارگاه مردم شناسی عکس های محرم در دوره قاجار و پهلوی
برگزاری کارگاه جریان شناسی تاریخ شفاهی در تاریخ معاصر
سلسله نکات نگارشی و ویرایشی
خدمات کارشناسی مدیریت اسناد و مطبوعات
شیوه نامه خدمات تخصصی اداره اسناد

جستجو در منابع

.

...

پژوهش و انتشارات

.

    فصلنامه، پژوهشنامه مطالعات آرشیوی

    1395/10/5 يكشنبه

    فصلنامه ای است علمی–تخصصی درحوزه اسناد مکتوب وشفاهی که قصد دارد پژوهش هایی را باتکیه براسناد موجود در آستان قدس و سایر مراکز آرشیوی منتشرکند.